I. Základní údaje o zařízení

 

 

Název provozovny:

Discount Solarium

 

Provozní doba:Non Stop dohodou na Diskont-solarimu.cz

 

Místo podnikání:

Francouzská 358/22, Brno

 

tel. č. : 608637733

 

Identifikace provozovatele:

fyzická osoba

 

·        jméno a příjmení:   Richard Šula

 

·        živnostenský list č.3:  Provozování solarií

 

      evid. číslo:  371301-18886-00

            

 

·        IČ : 757 04 480                                                                                                                                                                                                    

 

Další doklady

 

 

Předmět činnosti

provozování samoobslužného solária

 

 

II. Podmínky činnosti

 

Způsobilost provozovatele

splňuje povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  ve znění pozdějších předpisů tj.:

 

·        má nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví

·        vlastní zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně)

·        je zdravotně způsobilý

 

 

Prostorové dispozice

Provozovna se nachází v přízemí  domu Dominik se samostatným vchodem.

Skládá se ze tří samostatných místností - vstupní místnosti s tekoucí vodou studenou i teplou s pohovkou, která slouží jako čekárna a ze  dvou provozních místností.

K dispozici je WC (společné pro provozovatele a klienty) na chodbě objektu, které je trvale uzamčeno a slouží v přízemí nájemcům i jejich klientům..

Odvětrání provozních místností je zajištěno vybudovanou ventilací.

Vytápění ústřední, osvětlení okny a umělé..   ( příloha - nákres)

Podlahy, stěny nábytek

Podlaha -  omyvatelná dlažba

Stěny -  email malba

Nábytek - dřevěný (omyvatelný a dezinfikovatelný)

Sedací nábytek koženkový ( omyvatelný a dezinfikovatelný)

WC - dlažba (podlaha),stěny obklady

 

Zásobování provozovny vodou

Provozovna je napojena na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

Teplá voda  se získává ohřevem pomocí  elektrického bojleru umístěného pod umývadlem.

 

III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

 

Údržba, čištění, dezinfekce a sterilizace:

Každé ráno uklízečka uklidí celou provozovnu - umyje podlahu, umývadlo, stolek a poličku (skříňku), doplňuje papírové ručníky, mýdlo, desinfekční prostředky pro stírání opalovacích lůžek.

 

Zaškolení provozovatele v obsluze zařízení:

Osvědčení č. 3029 na Provoz Solarií ze dne .......................

Dále dle návodu k použití obou přístrojů.

 

V provozovnách péče o tělo se smí používat pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům  zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce :

 

Podmínky dezinfekce:

1.      Dezinfekce – chemická

Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované a schválené  Ministerstvem zdravotnictví ČR [ § 56 písm.a )  zák. č. 258/2000 Sb. ]

 

-         příprava dezinfekčních prostředků je prováděna dle návodu výrobců

-         dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak

-         dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením , postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace  a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce

-         k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou dezinfekční prostředky střídány cca  1x za  měsíc ( dle aktivní látky)

-         při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čisticími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce

-         při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem

-         spektrum používaných přípravků podle charakteru služby a účelu

 

 

 

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními  přípravky

Desinfekční přípravky:

-         jsou v provozovně skladovány v originálním balení

-         pro jejich přesné dávkování je pouze pro tento účel vyčleněna přesná odměrka

-         je s nimi manipulováno se zvýšenou opatrností

-         jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti .

 

Osobní ochranné pomůcky používané při práci s dezinfekčními prostředky:

-         ochranné pryžové  rukavice,

 

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

-         při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je nutné odstranit potřísněný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem

-         kůži je nutno následně ošetřit ochranným krémem

-         při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývat oba spojivkové vaky

-         při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávat

-         při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

 

Zásady osobní hygieny provozovatele

Pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně ve šatní skříni v provozní místnosti

 

Zaměstnanec nesmí opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi. Před odchodem ze zaměstnání je povinen převléci se do civilního oděvu.

 

Ochrana zdraví spotřebitele

 

1.      V provozovně nelze kouřit

 

2.      Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou  vodicích psů nevidomých osob.

 

3.      Povinností provozovatele (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením

                           

a)      jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelí z nákazy

b)      pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

c)      musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání

d)     k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

 

4.      Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.

 

5.      Prostory a inventář na pracovišti jsou udržovány v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.

 

7.  Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem ( zejména krví )        musí být provedena dezinfekce kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

 

13. Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci. Vybavení lékárničky.:

-         Jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí

-         Septonex spray

-         Jodisol

-         Ibalgin, Paralen tbl.

-         Gelaspon

-         Oční kapky či oční voda (Ophtal, Ophtalmoseptonex)

 

Údržba, čištění, dezinfekce:

 • Solární přístroj je udržován v čistém stavu,  každý zákazník si plochu solária před použitím sám zdezinfikuje
 • Speciální ochranné brýle si rovněž zdezinfikuje
 • Dezinfekce je prováděna otíráním před každým použitím s dodržením doby expozice a koncentrace předepsané v návodu výrobce
 • Používané přípravky: DesinFact, Desinfekce TPH-5225;
 • Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované ministerstvem zdravotnictví

 

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV spotřebiče je  označen výstrahou uvedenou na trvalém štítku v tomto znění: 

·      UV ZÁŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ OČÍ A PLETI, NAPŘÍKLAD STÁRNUTÍ POKOŽKY, EVENTUÁLNĚ I RAKOVINU KŮŽE.

·      POUŽÍVEJTE PŘILOŽENÉ OCHRANNÉ BRÝLE.

·      URČITÉ LÉKY A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY MOHOU ZVÝŠIT CITLIVOST.

·       DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE PROVOZOVATEL.

 

 

 • Výměnu trubic zajišťuje servisní technik, firma Solarservis s.r.o.  Vlastní solárium má instalovaný spínač na měření doby opalování, která je zaznamenána v deníku. Výměna trubic je stanovena výrobcem (600 min.). Nesmí dojít k provozu při překročení výrobcem stanovených provozních hodin zářičů!

Nebezpečný odpad – solární trubice odváží a likviduje firma Solarservis s.r.o.  (doklad o likvidaci uložen na provozovně).

 

Pravidla opalování v soláriu:

 • Určení opalovací kůry závisí na jednotlivých přístrojích a fototypu pleti
 • Několik hodin před opalováním se nesmí používat make – up a parfémy, na pokožce nesmí být zbytky krémů, mastí atd.
 • Po předchozím sprchování či koupání se zkracuje doba opalování v soláriu
 • Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu
 • Během opalování je nutné si chránit oči pomocí speciálních ochranných brýlí
 • Před opalováním je nutno odložit veškeré šperky
 • Při samotném opalování není vhodné ležet nehybně, neprokrvená místa se neopálí
 • Neopalujte se ve stejný den v soláriu i na slunci
 • Po opalovací kůře se doporučuje přestávka 4 týdnů
 • Obsloužit se může jen zákazník se zdravou kůží, v opačném případě podle doporučení odborného lékaře

 

Zdravotní kontraindikace:

 

1.      Absolutní kontraindikace

 • Zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění
 • Mnohočetná pigmentová znaménka na kůži
 • Porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva
 • Léky s fotosenzibilizujícím účinkem: tetracyklinová antibiotika, diuretika, antidepresiva, neuroleptika, chemoterapeutika, sulfasalazin, lokální kortikosteroidy, stav po očkování, psoraleny, antidiabetika, antirytmika
 • Akutní zánětlivá a infekční kožní onemocnění
 • Děti do 10 let
 • Zánětlivá a degenerativní onemocnění oka
 • Stav po úrazu oka
 • Rekonvalescence po operaci oka laserem
 • Hyperfunkce štítné žlázy (Graves Basedovova choroba)
 • Ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak
 • Horečka
 • Herpes labialis, genitalis
 • Dermatitis solária – zarudnutí kůže po opalování

 

2.      Relativní kontraindikace

 • Fototyp I
 • Perorální antikoncepce
 • Těhotenství
 • Kosmetické přípravky s možností fotosenzibilizace
 • Stav bezprostředně po chirurgických a kosmetických zákrocích
 • Xeroderma pigmentosum – dědičné onemocnění kůže se sklonem k nádorové přeměně
 • U přístrojů bez možnosti regulace mikroklimatu solária, kde je možnost vyšší teploty vzduchu, nedoporučují neurologové pobyt lidem po centrálních mozkových příhodách, po krvácení do mozku.
 • Při jiných zdravotních potížích je nutné upřesnění kontraindikací u jednotlivých zákazníků konzultací s ošetřujícím lékařem.
 • Zákazník je povinen se řídit doporučeními lékaře, jinak nese zdravotní rizika sám.

 

Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo zaměstnance

 

-         pokud dojde k poranění zákazníka  je třeba ihned provést ošetření postiženého místa  - omytí rány a okolí čistou vodou a mýdlem, následně ošetřeno antiseptikem,

 

 

-         k zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelaspon  a sterilní obvaz,

 

-         poranění většího rozsahu event. poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem,

 

tudíž klient je povinen zavolat provozovatele.

 

-         Provozovatel, příp. sám klient, jde –li o drobné zranění, provede záznam do deníku poranění

 

 

V. Způsob zacházení s prádlem

V provozovně není půjčováno textilní prádlo.

 

VI. Očista prostředí provozovny

 

Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu.

Průběžně je prováděna účinná sanitace provozovny, pracovních ploch, nábytku. Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění jednotlivými klienty, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko.

V rámci úklidu je denně prováděna očista podlah, umývadla, záchodu, odpadové nádoby.

Při úklidu se používají běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků.

Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž obnovují i omyvatelné povrchy stěn.

Mytí oken a dveří je prováděno 4x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění.

Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používají a ukládají se odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení . Jsou udržovány v čistotě.

Pomůcky pro hrubý  úklid jsou uloženy v uzavíratelné  úklidové  skříni.

Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti.

 

Veškerý odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně se dezinfikují.

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna v rámci pronajimatele.

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Lékař:                                     112

Záchranná služba                     155

Hasiči                                     150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………

 

                                                                                                     razítko a podpis   

 

 

 

LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

 

·        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

·        Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – ve znění vyhl. č 602/2006 Sb.

·        Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

·        Vyhláška MZd č. 26/2001 Sb., o kosmetických prostředcích, v platném znění

·        Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

·        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění