+420 608 637 733 (Po-Pá 9.00-22.00)     Francouzská 358/22, Brno Spojte se s námi    

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Provozovatel:

Černovické Parcely s.r.o.
IČ: 09253394
se sídlem Veveří 160/51, PSČ 602 00 Brno
Spisová značka: C 118059/KSBR Krajský soud v Brně


(dále také jako „provozovatel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále jen „občanský zákoník“), provozovatele Černovické Parcely s.r.o., IČ: 09253394 , se sídlem: Veveří 160/51, PSČ 602 00 Brno, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s provozovatelem jakožto poskytovatelem a uživatelem prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.discount-solarium.cz , jehož provozovatelem Černovické Parcely s.r.o., IČ: 09253394 , se sídlem: Veveří 160/51, PSČ 602 00 Brno.

1.2. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vztahy mezi provozovatelem a uživatelem, který není spotřebitel, těmito obchodními podmínkami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb a upravují vztahy mezi provozovatelem jakožto poskytovatelem služeb na straně jedná a uživatelem na straně druhé.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1. Jednotlivé smlouvy o poskytování služeb se uzavírají na základě objednávky uživatele učiněné prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.discount-solarium.cz . Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž jakékoliv změny takto uvedených údajů je povinen oznámit provozovateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastala takováto změna.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky uživatel akceptuje výši ceny za objednané služby.

2.3. Objednávka je pro uživatele závazná okamžikem doručení objednávky provozovateli. Na emailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky, přičemž smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace).

2.4. Uživatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele, a to v případě existující obavy o možnosti zneužití služeb.

2.5. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí uživatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Práva a povinnosti provozovatele a uživatele

3.1. Uživatel není oprávněn půjčovat přístupovou kartu, čip či jiná přístupová média (dále jen „přístupová karta“) jiným osobám. Přístupová karta je nepřenosná a je výslovně zakázáno ji půjčovat třetím osobám. V případě, že uživatel zapůjčí přístupovou kartu třetí osobě, bude ze strany provozovatele vyzván k nápravě tohoto závadného stavu, kdy uživatel je tak povinen učinit ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení výzvy k nápravě závadného stavu. Pokud ani přes obdrženou výzvu nezjedná uživatel nápravu a přístupovou kartu, čip či jiné přístupové médium nadále bude zapůjčovat či jinak poskytovat třetí osobě, je provozovatel oprávněn zablokovat uživateli přístupovou kartu, čímž mu zamezí přístupu do solária, a dále je také oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

3.2. V případě, že dojde ze strany uživatele k porušení povinnosti stanovené smlouvou nebo právními předpisy, je provozovatel oprávněn zablokovat uživateli přístupovou kartu.

3.3. Pokud uživatel zruší svou rezervaci termínu více než 3 hodiny před rezervovaným termínem, není mu účtován storno poplatek. V případě, že uživatel dvakrát v kalendářním měsíci zruší svou rezervaci termínu méně než 3 hodiny před rezervovaným termínem, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20,- Kč. V případě, že uživatel třikrát a vícekrát v kalendářním měsíci zruší svou rezervaci termínu méně než 3 hodiny před rezervovaným termínem, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý takto zrušený termín. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy provozovatele zaslanou na e-mail uživatele uvedený při registraci uživatele.

3.4. Uživatel bere na vědomí, že bude využívat služeb provozovatele na vlastní riziko, tedy provozovatel není odpovědný za zdravotní problémy případně vzniknuvší v souvislosti s využíváním služeb provozovatele.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Ceny poskytovaných služeb uvedené na webových stránkách www.discount-solarium.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Cenu je uživatel povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet provozovatele způsobem uvedeným v bodě 8 těchto obchodních podmínek.

4.2. Uživatel je oprávněn začít využívat služby zásadně až po úplném zaplacení sjednané ceny, není-li dohodnuto jinak.

4.3. Fakturu či daňový doklad dodavatel vystaví na písemnou žádost uživatele zaslanou na e-mail provozovatele: info@discount-solarium.cz

4.4. U paušálních tarifů dále platí, že v případě, že ze strany provozovatele dojde k omezení služeb, tedy, že provozovatel nebude schopen zajistit poskytování služeb solárního studia z technických důvodů, popř. nebude moci vyhovět požadavkům uživatele na rezervaci termínu v solárním studiu z důvodu kapacitního přetížení solárního studia, v obou případech po dobu delší než 14 dnů, má uživatel právo žádat prodloužení doby platnosti tarifu o dobu, po kterou provozovatel nebyl schopen ze zde uvedených důvodů zajistit poskytování služeb. V případě, že dojde z důvodů v tomto odstavci uvedených k omezení služeb na dobu delší než 28 dnů, má uživatel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poměrné části finančních prostředků za nevyužité služby.

4.5. V případě, že spotřebitel neuhradí sjednanou cenu za poskytování služeb ve stanoveném termínu, je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.

5. Podmínky využívání služeb a registrace

Popis podrobného postupu využívání služeb a registrace

1. Otevřete webové stránky.
2. Kliknete na hlavní stránce na odkaz REGISTRACE.
3. Zde napíšete své iniciály, tj. jméno, příjmení a další potřebné údaje ........ a dále pak klikněte na ikonu registrovat.
4. Na Vaši emailovou adresu byl zaslán email, ve kterém je potřeba kliknout na odkaz pro ověření Vaší emailové adresy
5. Přihlásíte na svůj účet, kde se zobrazí hlavní stránka.
6. Kliknete na CENÍKY a vyberete si podle Vaší představy, o tom, jak budete mít zájem solární studio navštěvovat.

Možnosti volby návštěv (vstupů) jsou následující:
- jednotlivé návštěvy
- akční tarify, atd.

Pro účely objednání služeb a registrace je použit pojem tarif.

Pokud Vám nevyhovuje časová permanentka, můžete zvolit permanentku na počet vstupů.
7. Po kliknutí na jednu z možností se Vám zobrazí jednotlivé tarify. Po zvolení tarifu klikněte na ikonu POKRAČUJ.
8. Zvolte si kartu nebo přívěšek na klíče, který budete používat pro přístup do solária. Kliknete na ikonu ODESLAT
Po odeslání požadavku se můžete dostavit pro přístupovou kartu či přívěšek do prostor solária (skrze sms dostanete přístupový kód pro jednorázový vstup do solárního studia na Francouzské 22, Brno) v obálkách označeným příslušným číslem které Vám bylo přiděleno, naleznete přístupové médium. (neberte jiné obálky s jinými čísli, nejsou jakkoliv aktivní. Pouze Vaše číslo obálky obsahuje Vám přidělenou kartu/čip. Přístupová karta, čip zůstává majetkem provozovatele.

Postup rezervace solária:

1. Znovu navštívíte webové stránky www.discount-solarium.cz, kde vyplníte přihlašovací jméno a heslo.
2. Zobrazí se Vaše přihlašovací údaje, kliknete na ikonu rezervace.
3. Pokud je to Vaše 1. rezervace, obdržíte na Váš mobilní telefon SMS zprávu s přístupovým kódem, který zadáte při vstupu do našeho solária (k tomu slouží krabička s číselníkem na vchodových dveří solária).

a) Zvolíte si den - ! návštěvu solária si můžete rezervovat maximálně 3 termíny dopředu!
! Interval mezi jednotlivými rezervacemi musí být alespoň jeden den!
b) Zvolíte si čas - odpoledne nebo dopoledne
! Rezervace je možné provést maximálně na dobu dvaceti minut !
c) Zvolíte si místnost:
- Levá místnost - Solárium standard
- Pravá místnost - Turbo solárium

4. Kliknete na ikonu REZERVOVAT (po odkliknutí se zobrazí úspěšné zpracování rezervace).

Upozorňujeme, že podmínkou čerpání služeb je zaplacení sjednané ceny za objednané služby.

a) Přijdete na stanovené místo 5 min. před termínem, který jste si zarezervovali na webových stránkách.
b) Přiložíte kartu nebo přívěšek na klíče na čtečku u vchodových dveří, tyto se poté otevřou.
c) Otevře se místnost se soláriem, kterou jste si předem zarezervovali na webových stránkách.
e) Vstoupíte do místnosti a na displeji v kabince se ukáže odpočet 20min. (tento časový úsek je určen k zvládnutí následujících činností: - setření solária dezinfekcí - k dispozici jsou jednorázové ručníky, které slouží jak k utíraní potu z těla, tak k setření solární desky solária).
f) Po ukončení opalování se obléknete vyjdete ven z místnosti, v níž je umístěno solárium
g) Dále k dispozici u umyvadla visí dávkovač s hydratačním krémem na obličej.
h) Poté opustíte prostory solárního studia.

6. Odstoupení od smlouvy, změna smlouvy (délky tarifu)

6.1. Uživatel - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1. tohoto bodu či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má uživatel jakožto spotřebitel dle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž je třeba v tomto odstoupení uvést číslo objednávky (smlouvy). Odstoupení od smlouvy je nezbytné zaslat na adresu: Discount-solarium, Francouzská 22, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu info@discount-solarium.cz

6.4. V zájmu zkvalitňování služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu odstoupení od smlouvy. Tato informace však není povinná, nemá žádný vliv na platnost odstoupení od smlouvy a slouží výhradně ke zkvalitnění služeb provozovatele.

6.5. Odstoupil-li uživatel - spotřebitel od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a nebylo-li doposud započato s poskytováním služeb, kdy uživatel již prokazatelně uhradil provozovateli sjednanou cenu služeb, dodavatel je povinen vrátit uživateli do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy částku, kterou již od uživatele obdržel, a to stejným způsobem, kterým byla cena služeb ze strany uživatele uhrazena, ledaže se uživatel s provozovatelem dohodnou jinak.

6.6. V případě, že uživatel – spotřebitel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a provozovatel již započal s poskytováním služeb, uhradí uživatel provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.7. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit, doplňovat nebo rušit obchodní podmínky a/nebo ceník. Důvodem pro změnu obchodních podmínek a/nebo ceníku ze strany provozovatele může být inflace, zavedení nových jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně provozovatele, změny podmínek na trhu elektronických komunikací apod. Provozovatel je povinen uživatele s předstihem informovat o změnách, a to alespoň 1 měsíc přede dnem účinnosti změn, nevyžadují-li předpisy delší lhůtu. Povinnost informovat nebo uvědomit uživatele o nových obchodních podmínkách či cenách, resp. ceníku se považuje za splněnou, budou-li příslušné informace zpřístupněny uživateli na webové stránce www.disocunt-solarium.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně nebo telefonicky nebo osobně, pokud není dohodnuto jinak nebo právními předpisy vyžadováno jinak; nové obchodní podmínky či ceník jsou platné a pro obě smluvní strany závazné dnem určeným v nově vydaných obchodních podmínkách či ceníku.

6.8. V průběhu poskytování služeb je uživatel oprávněn změnit sjednaný tarif z kratšího tarifu na delší tarif. V takovém případě bude od ceny delšího tarifu odečtena cena kratšího již zaplaceného tarifu a bude uživateli takto stanovena částka, kterou má doplatit v důsledku změny tarifu z kratšího na delší. Taktéž dojde k přepočtu z delšího na nejbližší kratší časový tarif či zvolený časový tarif zákazníkem.

7. Ochrana osobních údajů a závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel Černovické Parcely s.r.o. , IČ: 09253394 , sídlem: Veveří 160/51, PSČ 602 00 Brno , jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě registrace služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení), následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, číslo občanského nebo jiného průkazu totožnosti, datum narození, emailová adresa a telefonní číslo. (dále jen „osobní údaje“).
Osobní údaje uživatele je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služeb správce osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Tyto osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu poskytování služeb, nejdéle po dobu 3 let, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje jsou dále zpracovávány i poskytovatelem IT služeb, kterého správce osobních údajů využívá.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů jsou následující: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Všechna tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@discount-solarium.cz . V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na již zmíněné e-mailové adrese.

7.2. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách dodavatele v den odeslání elektronické objednávky.

7.3. V případě, že dojde mezi provozovatelem a uživatelem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi prodávajícím a uživatelem jakožto spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Internetová adresa: www.adr.coi.cz .

7.4. Reklamační řád se řídí dle bodu 4.4. a celého odstavce 6.

7.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.10.2022.