+420 608 637 733 (Po-Pá 9.00-22.00)     Francouzská 358/22, Brno Spojte se s námi    

Provozní řád


I. Základní údaje o zařízení

Název provozovny:

Discount Solarium
Provozní doba: Non Stop dohodou na Discount-solarium.cz
Místo podnikání: Francouzská 358/22, Brno
tel. č. : +420 608 637 733

PŘEDMĚT ČINNOSTI

provozování samoobslužného solária

Právnická osoba

název: Černovické Parcely s.r.o.
Spisová značka: C 118059/KSBR Krajský soud v Brně
Identifikační číslo: 09253394

II. Podmínky činnosti

ZPŮSOBILOST PROVOZOVATELE

splňuje povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů tj.:
· má nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví
· vlastní zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně)
· je zdravotně způsobilý

PROSTOROVÉ DISPOZICE

Provozovna se nachází v přízemí domu Francouzská 358/22 se samostatným vchodem. Skládá se ze čtyrech samostatných místností - vstupní místnosti s tekoucí vodou studenou i teplou s pohovkou, která slouží jako čekárna a ze dvou provozních místností a WC. Odvětrání provozních místností je zajištěno vybudovanou ventilací. Vytápění ústřední, osvětlení okny a umělé.

PODLAHY, STĚNY NÁBYTEK

Podlaha - omyvatelná dlažba Stěny - email malba Nábytek - dřevěný (omyvatelný a dezinfikovatelný) Sedací nábytek koženkový ( omyvatelný a dezinfikovatelný) WC - dlažba (podlaha),stěny obklady

ZÁSOBOVÁNÍ PROVOZOVNY VODOU

Provozovna je napojena na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Teplá voda se získává ohřevem pomocí elektrického bojleru umístěného pod umývadlem.

III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A STERILIZACE:

Každé ráno uklízečka uklidí celou provozovnu - umyje podlahu, umývadlo, stolek a poličku (skříňku), doplňuje papírové ručníky, mýdlo, desinfekční prostředky pro stírání opalovacích lůžek.

ZAŠKOLENÍ PROVOZOVATELE V OBSLUZE ZAŘÍZENÍ:

Osvědčení č. 3029 na Provoz Solarií.
Dále dle návodu k použití obou přístrojů.
V provozovnách péče o tělo se smí používat pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce :

PODMÍNKY DEZINFEKCE:

1. Dezinfekce – chemická
Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované a schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR [ § 56 písm.a ) zák. č. 258/2000 Sb. ]
- příprava dezinfekčních prostředků je prováděna dle návodu výrobců
- dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak
- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením , postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce
- k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou dezinfekční prostředky střídány cca 1x za měsíc ( dle aktivní látky)
- při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čisticími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce
- při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem
- spektrum používaných přípravků podle charakteru služby a účelu

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI MANIPULACI S DEZINFEKČNÍMI PŘÍPRAVKY

Desinfekční přípravky:
- jsou v provozovně skladovány v originálním balení
- pro jejich přesné dávkování je pouze pro tento účel vyčleněna přesná odměrka
- je s nimi manipulováno se zvýšenou opatrností
- jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti .

Osobní ochranné pomůcky používané při práci s dezinfekčními prostředky:
- ochranné pryžové rukavice,

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI ZASAŽENÍ DEZINFEKČNÍMI PŘÍPRAVKY

- při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je nutné odstranit potřísněný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem
- kůži je nutno následně ošetřit ochranným krémem
- při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývat oba spojivkové vaky
- při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávat
- při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo
Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY PROVOZOVATELE

Pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně ve šatní skříni v provozní místnosti
Zaměstnanec nesmí opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi. Před odchodem ze zaměstnání je povinen převléci se do civilního oděvu.

OCHRANA ZDRAVÍ SPOTŘEBITELE

 1. V provozovně nelze kouřit
 2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodicích psů nevidomých osob.
 3. Povinností provozovatele (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením
  1. jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelí z nákazy
  2. pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
  3. musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání
  4. k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 4. Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.
 5. Prostory a inventář na pracovišti jsou udržovány v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.
 6. Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem ( zejména krví ) musí být provedena dezinfekce kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
 7. Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci. Vybavení lékárničky.:
  - Jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí
  - Septonex spray
  - Jodisol
  - Ibalgin, Paralen tbl.
  - Gelaspon
  - Oční kapky či oční voda (Ophtal, Ophtalmoseptonex)

Údržba, čištění, dezinfekce:

- Solární přístroj je udržován v čistém stavu, každý zákazník si plochu solária před použitím sám zdezinfikuje
- Speciální ochranné brýle si rovněž zdezinfikuje
- Dezinfekce je prováděna otíráním před každým použitím s dodržením doby expozice a koncentrace předepsané v návodu výrobce
- Používané přípravky: DesinFact, Desinfekce TPH-5225;
- Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované ministerstvem zdravotnictví

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV spotřebiče je označen výstrahou uvedenou na trvalém štítku v tomto znění:
· UV ZÁŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ OČÍ A PLETI, NAPŘÍKLAD STÁRNUTÍ POKOŽKY, EVENTUÁLNĚ I RAKOVINU KŮŽE.
· POUŽÍVEJTE PŘILOŽENÉ OCHRANNÉ BRÝLE.
· URČITÉ LÉKY A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY MOHOU ZVÝŠIT CITLIVOST.
· DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE PROVOZOVATEL.

Výměnu trubic zajišťuje servisní technik, firma Solarservis s.r.o. Vlastní solárium má instalovaný spínač na měření doby opalování, která je zaznamenána v deníku. Výměna trubic je stanovena výrobcem (600 min.). Nesmí dojít k provozu při překročení výrobcem stanovených provozních hodin zářičů!
Nebezpečný odpad – solární trubice odváží a likviduje firma Solarservis s.r.o. (doklad o likvidaci uložen na provozovně).

Pravidla opalování v soláriu:

- Určení opalovací kůry závisí na jednotlivých přístrojích a fototypu pleti
- Několik hodin před opalováním se nesmí používat make – up a parfémy, na pokožce nesmí být zbytky krémů, mastí atd.
- Po předchozím sprchování či koupání se zkracuje doba opalování v soláriu
- Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu
- Během opalování je nutné si chránit oči pomocí speciálních ochranných brýlí
- Před opalováním je nutno odložit veškeré šperky
- Při samotném opalování není vhodné ležet nehybně, neprokrvená místa se neopálí
- Neopalujte se ve stejný den v soláriu i na slunci
- Po opalovací kůře se doporučuje přestávka 4 týdnů
- Obsloužit se může jen zákazník se zdravou kůží, v opačném případě podle doporučení odborného lékaře

Zdravotní kontraindikace:

 1. Absolutní kontraindikace
  - Zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění
  - Mnohočetná pigmentová znaménka na kůži
  - Porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva
  - Léky s fotosenzibilizujícím účinkem: tetracyklinová antibiotika, diuretika, antidepresiva, neuroleptika, chemoterapeutika, sulfasalazin, lokální kortikosteroidy, stav po očkování, psoraleny, antidiabetika, antirytmika
  - Akutní zánětlivá a infekční kožní onemocnění
  - Děti do 10 let
  - Zánětlivá a degenerativní onemocnění oka
  - Stav po úrazu oka
  - Rekonvalescence po operaci oka laserem
  - Hyperfunkce štítné žlázy (Graves Basedovova choroba)
  - Ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak
  - Horečka
  - Herpes labialis, genitalis
  - Dermatitis solária – zarudnutí kůže po opalování

 2. Relativní kontraindikace
  - Fototyp I
  - Perorální antikoncepce
  - Těhotenství
  - Kosmetické přípravky s možností fotosenzibilizace
  - Stav bezprostředně po chirurgických a kosmetických zákrocích
  - Xeroderma pigmentosum – dědičné onemocnění kůže se sklonem k nádorové přeměně
  - U přístrojů bez možnosti regulace mikroklimatu solária, kde je možnost vyšší teploty vzduchu, nedoporučují neurologové pobyt lidem po centrálních mozkových příhodách, po krvácení do mozku.
  - Při jiných zdravotních potížích je nutné upřesnění kontraindikací u jednotlivých zákazníků konzultací s ošetřujícím lékařem.
  - Zákazník je povinen se řídit doporučeními lékaře, jinak nese zdravotní rizika sám.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI PORANĚNÍ ZÁKAZNÍKA NEBO ZAMĚSTNANCE

- pokud dojde k poranění zákazníka je třeba ihned provést ošetření postiženého místa - omytí rány a okolí čistou vodou a mýdlem, následně ošetřeno antiseptikem,
- k zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelaspon a sterilní obvaz,
- poranění většího rozsahu event. poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem,
- tudíž klient je povinen zavolat provozovatele.
- Provozovatel, příp. sám klient, jde –li o drobné zranění, provede záznam do deníku poranění

V. Způsob zacházení s prádlem

V provozovně není půjčováno textilní prádlo.

VI. Očista prostředí provozovny

Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu. Průběžně je prováděna účinná sanitace provozovny, pracovních ploch, nábytku. Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění jednotlivými klienty, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko. V rámci úklidu je denně prováděna očista podlah, umývadla, záchodu, odpadové nádoby. Při úklidu se používají běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků. Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž obnovují i omyvatelné povrchy stěn. Mytí oken a dveří je prováděno 4x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění. Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používají a ukládají se odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení . Jsou udržovány v čistotě. Pomůcky pro hrubý úklid jsou uloženy v uzavíratelné úklidové skříni. Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti.
Veškerý odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně se dezinfikují. Likvidace komunálního odpadu je zajištěna v rámci pronajimatele.

Důležitá telefonní čísla:
Lékař: 112
Záchranná služba 155
Hasiči 150